O kancelarii

Kancelaria Komornika Sądowego w Legionowie Michała Wilczaka powstała, aby służyć Państwu profesjonalną obsługą i świadczyć usługi związane z egzekucją sądową w sposób przejrzysty, skuteczny i z pełnym szacunkiem dla praw każdego z naszych klientów.

Naszym głównym celem jest zapewnienie sprawiedliwości i skutecznego egzekwowania orzeczeń sądowych. Działamy z poszanowaniem prawa oraz zrozumieniem dla trudnych sytuacji, które mogą spotkać zarówno wierzycieli, jak i dłużników.

Komornik podejmuje czynności bezzwłocznie. Kancelaria korzysta ze wszelkich rozwiązań technicznych i informatycznych zapewniających sprawne przeprowadzanie toczących się postępowań.

Komornik Sądowy Michał Wilczak

Zakres kompetencji

Do zadań Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowego w Legionowie Michała Wilczaka należy:

  • wykonywanie orzeczeń sądowych w sprawach o roszczenia pieniężne i niepieniężne (np. opróżnienie lokalu, eksmisję czy wydanie nieruchomości) oraz zabezpieczenie roszczeń, w tym europejskich nakazów zabezpieczania na rachunku bankowym;
  • wykonywanie innych tytułów wykonawczych oraz tytułów egzekucyjnych, wydawanych na podstawie odrębnych przepisów;
  • sporządzanie protokołów stanu faktycznego przed wszczęciem postępowania sądowego lub przed wydaniem orzeczenia;
  • osobiste doręczanie adresatowi zawiadomień i innych dokumentów sądowych za potwierdzeniem odbioru i oznaczeniem daty (na zlecenie sądu bądź wniosek powoda);
  • sprawowanie urzędowego nadzoru nad dobrowolnymi publicznymi licytacjami, z przybiciem najniższej bądź najwyższej oferty (na wniosek organizatora licytacji);
  • odnajdywanie oraz egzekwowanie majątku dłużników (na zlecenie wierzyciela);
  • weryfikowanie istnienia treści tytułów wykonawczych wydanych w postępowaniach elektronicznych;
  • zabezpieczanie spadku i sporządzanie spisu inwentarza po spadkodawcy.
Scroll to Top